Oromia Public Procurement and Property Disposal Agency

Sep 15, 2022

Caalbaasii Gurgurtaa Lakk. 01/2015

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Ejensiin Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa Sibillotaa (Scrap) gosa adda addaa tajaajilaan alaa Caalbaasii Ifaadhan dorgomsiisee gurguruu barbaada. Kanaafuu:- dorgomtoonni caalbaasicha irratti dorgomuu barbaaddan guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaarratti bahee eegalee hanga Fulbaanaa 18/2015tti sanada caalbaasii bitachuu kan dandeessan:

1. Teessoon Ejensichaa:-Finfinnee Saar-Beet Addabaabayii Pushkiin daandii kara Qeeraa deemurra Waajjira Caffee osoo hin gahiin Gamoo Beteliheem, Daarektoreetii Bittaa, Bulchiinsa Qabeenyaa fi Faayinaansii Ejensichaa Darbii 1ffaatti dhihaachuun Qarshii 200.00/dhibba Lama/kan hin deebine kaffaluun sanadicha bitachuu dandeessu.

2.Sanada caalbaasii bitachuu kan dandeessan guyyoota hojii yeroo hunda ganama sa’a 2:30 – 6:30 fi sa’aatii booda 7:30 11:00tti qofadha.

3. Haala qabeenyichaa ilaalchisee hanga Fulbaanaa 18/2015tti guyyoota hojii yeroo hunda sa’aatii 3:00 – 11:00tti haala sanada caalbaasii keessatti ibsameen bakka qabeenyichi argamutti dhihaachuun ilaaluu ni dandeessu.

4. Dorgomtoonni sanada yaada dorgommii ykn gatii guyyaa beeksifni kun bahee kaasee hanga Fulbaanaa 19/2015 sa’aatii 4:30 waaree duratti poostaa (envelop) saamsameen dhiheessanii saanduqa Ejensiin caalbaasichaaf qopheesse keessa galchuu qabu. dhiyeessan

5. Dorgomtoonni gatii walii gala dorgommiif dhibbeentaa digdama  (20%) kabachiisa caalbaasii C.P.O baankiin Mirkanaa’e qopheessuun poostaa gaaffii yaada dorgommii qophaa’e keessa galchuun dhiyeessuu qabu.

6. Caalbaasichi Fulbaanaa 27/2015tti sa’aatii 4:30 waaree duratti cufamuun guyyuma kana sa’aatii 4:45 waaree duratti bakka dorgomtoonni ykn bakka buutonni seera qabeessa isaanii argamanitti ifaan ni banama.

7. Manni hojichaa filannoo biroo yoo argate caalbaasicha gar-tokkeenis ykn guutummaan guutuutti haquuf mirgi isaa kan eeggamedha.

Odeeffannoo dabalataatiif Lakk. Bilbilaa 011-12368-27 fi 011-123-19-98tiin bilbiluun hubachuun ni danda’ama.

Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Oromia Public Procurement and Property Disposal Agency /Finfinnee