• Oromia

Arsi Zone Gololcha Wereda FEDB

Sep 15, 2022

Caalbaasii Ifaa Bittaa Meeshaalee

Godina Arsiitti Waajjirri Maallaqaa Aanaa Gololchaa Baajataa 2015 Manneen hojii Mootommaaatiif

  • Isteeshinarii
  • Elektirooniksii
  • Uffata Seeraa
  • Farnicharii fi Meeshaalee Qulqulinaa adda addaa tajaajila biirooleetiif oolan dorgomtoota ulaagaa armaan gaditti ibsame guutan irraa dorgomsiisee bituu barbaada.

Ulaagaalee Dorgomichaaf barbaachisu

1. Waraqaa ragaa galmaa’aa dhiyeessaa bittaa Mootummaa ta’uu kan ibsu kan dhiyeessu.

2. Dorgomaan kamiiyyuu gibira bara 2014 kaffaluu isaa kan mirkaneessu ragaa Heeyyama daldalaa haaromfame Waajjira Galiiwwan biyyaa keessaa irraa kan dhiheessu.

3. Dorgomaan Galmaa’aa VAT ta’ee galmaa’ummaa isaa ibsu dhiheeffachuu qaba.

4. Kabachiisa Caalbaasiitiif kan oolu oolu qarshii 5000 (kuma shan) CPO Baankiin Mirkanaa’e dhiyeessuu kan danda’u.

5. Sanada Caalbaasii tokkoof qarshii hin deebine 200 (dhibba lama)Akkaawuntii Herregaa Waajjira Maallaqaa Aanaa Gololchaatti 527c22000019tti Galii gochuun Biiroo Lakk-6 irraa bitachuu kan danda’u.

6. Dorgomtoonni uffata seeraaf dorgoman Saamuda dhiheessuu qabu.

7. Meeshaalee Dhaabbataa raga fi kanneen akka Elektirooniksii,Maashinaa Farniicharaaf Saamuda suuraan deeggarame dhiyeessuu fi ibsa sirriitti kennuu qabu.

8. Beeksifni Caalbaasii kun guyyaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee bahe irraa eegalee hanga guyyaa hojii 21tti qilleensa irraa kan turuudha.

9. Sanduuqni Caalbaasii kan Saaqamu gaafa guyyaa 22ffaa ganama sa’aatii 4:00 irratti cufamee Sa’aattii 4:30 irratti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa argamanitti Waajjira Maallaqaa Aanaa Gololchaatti ni banama.

10. Sanadni Caalbaasii Originaalaa fi Waraabbiin Poostaan Saamsamee dhiyaatuu qaba.

11. Dorgomaan kamiiyyuu sanada yaada dorgomii isaa irratti Maqaa, Teessoo, Mallattoo fi chaappaa isaa kaa’uu qaba.

12. Dorgomaan kamuu gatii dorgomaan biraa kenne irratti irkatee gatiikennuu hin danda’u.

13. Hayyama Daldalaa CPO Waraqaa raga dhiyeessummaa, Ragaa galmaa’aa VAT fi IMX qaama gurmeesse irraa dhiyeeffachuu qaba.

14. Dorgomaan Caalbaasicha Injifatee guyyaa 5/shan/ keessatti waliigaltee galuu qaba.guyyoota jedhame keessatti waliigaltee yoo raawwatamuu baate kabachiisni caalbaasii qabame ni dhaalama.

15. Waajjirri Carraa biroo yoo argate Caalbaasii kana guutummaan guutuutti ykn walakkaadhaan haquudhaaf mirga guutuu qaba.Odeeffannoo dabalataaf Lakk.Bilbilaa 0910319050 9 0912289754 fi 0920643690 Waajjira Maallaqaa Aanaa Gololchaa.