• Oromia

West shewa zone Mida kegne FEDB

Sep 15, 2022

Caalbaasii

Godina Sh/Lixaatti Waajjiiraa Mallaqaa Aanaa Midaa Qanyii Bara Baajeeta 2015 Seektaroota Aanaa Keenya keessaatti argaamaniif-

  • Uffata Seeraa
  • Meeshaalee Barreeffamaa
  • Meeshaalee Qulqullinaa
  • Meeshaalee Dhaabbii Eleektirooniksii
  • Biiroo keessaa
  • Gommaa Konkolaataa fi Motor Saayikilii, Kamanadaarii Konkolaataa fi Motor Saayikilii
  • Meeshaalee Leenjii BLTO fi Meeshaalee Wal’aansaa Beeyiladaa Caalbaasii ifaatiin Wal-dorgomsiisee bitachuu barbaada. Kanaafuu, Dorgomtoonni Caalbaasii kana irratti hirmaachuu barbaaddan bu’uuruma kanaa gaditti ibsameen dhiyaattanii dorgomuu ni dandeessu.

Ulaagaalee dorgommi Caalbaasichaaf barbaachisan

1. Dorgomtoonni kallattii hojii daldala isaaniitiin eeyyama daldalaa seera qabeessa kan ta’e gibira bara baajata kanaa kan kaffalan, Facaatii kenna tajaajilaa keessaa ragaa sanadootaa ittiin galmaa’anii fi ragaa lakkoofsa TIN sanada caalbaasii waliin qabsiisanii dhiyeessuu qabu.

2. Dorgomtoonni dhiyaatanii galmaa’aa TAX dabalataa ykn VAT galmaa’uu isaaniif raga dhiyeeffachuu kan danda’an ta’uu qabu.

3. Dorgomtoonni guyyaa beeksifni kun Gaazeexaa Kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee gaafa guyyaa 05/01/2015 bahe irraa eegalee sanada caalbaasii qarshii 250(dhibba lama Shantama) kan hin deebine guyyaa hojii 15(kudha shan) keessatti sa’aatii hojii hunda Aanaa Midaa Qanyii Waajjira Maallaqaa Biiroo lakk. 10 irraa bitachuu ni danda’u.

4. Dorgomaan kamiyyuu kabachiisa caalbaasiif kan oolu qarshii 5,000(Kuma shan) maqaa Waajjira Mallaqaa Aanaa Midaa Qanyiitiin CPO baankiidhaan mirkanaa’e sanada Orjinaala caalbaasicha keessa galchee dhiyyeessuu qaba.

5. Mo’ataan caalbaasii mo’achuu isaa guyyaa eegalee ibsamee barreeffamaan guyyoota hojii shan (5) keessatti kabachiisa walii galtee caalbaasii gatii walii gala ittiin mo’ate %10 CPO baankiidhaan mirkanaa’e qabachuun mana hojichaa waliin walii galtee mallatteessuu qaba. yeroo olitti xuqame keessatti waliigalticha dhiyaate yoo raawwachuu baate mo’atummaan caalbaasii isaa haqamee maallaqni kabachiisa caalbaasiif qabsiise dhaalamee mootummaaf galii ta’a.

6. Dorgomtoonnisanada caalbaasichaa samiin saamsameen orijinaallii fi koppii addaan baasuun guyyaa 05/01/2015hanga gaafa guyyaa 26/01/2015tti sa’aatii 8:00titti Waajjira Mallqaa Aanaa Midaa Qanyii sanduuqa caalbaasii kanaaf qophaa’e keessa galchuu qabu.

7. Caalbaasichi gaafa guyyaa 27/01/2015sa’aatii 8:30 irratti bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni isaanii argamanitti Waajjira Mallaqaa Aanaa Midaa Qanyii Biiroo lakkoofsa lama(2)tti ni banama.

8. Mo’ataan caalbaasii meeshaalee mo’ate hunda hanga Waajjira Maallaqaa Aanaa Midaa Qanyiitti dhiyeessuu qaba.

9. Dhaabbileen IMX dabalataan dorgomaan kamiyyuu qarshii 5,000 (kumashan) qabsiisuu qaba. Waraqaa wabummaa kan hin dhiyeeffanneefi qarshii kan hin qabsiisne yoo ta’e CPO dhiyeessuu qaba.

10. Dorgomtoonni dorgommiif dhiyaatan Biiroo Maallaqaa Oromiyaatti galmee dhiyeessitoota irratti kan galmaa’an ta’uu qabu.

11. Afaan caalbaasiin ittiin gaggeeffamu Afaan Oromiffaa, Afaan Ingiliffaa fi Afaan Amaariffaa ta’a.

12. Daldaltooni kamiyyuu bara 2014 Caalbaasii Dorgoommii Mo’atan sababa gargaraan osoo meeshaa nuuf hin dhiyeessiin hafan Caalbaasii bara 2015 irrattii dorgomuu hin danda’an.

13. Waajjirichi filannoo fooyya’aa yoo argate Caalbaasicha guutummaan guutuutti ykn gar tokkee isaa haquudhaaf mirgi isaa seeraan kan eegame dha.

Odeeffannoo Dabalataaf Lakk. Bilbilaa 0925689346 fi 0913777129 Waajjira Maaallaqaa Aanaa Midaa Qanyii Baallammii.