• Oromia

Holeta Poly Technique collage

Sep 15, 2022

Caalbaasii

Kollejjii Poolii Teekniika Hoolataa bara baajataa 2015tiif

  • Meeshaalee Uffata Seeraa
  • Meeshaalee Baarreeffamaa
  • Meeshaalee Qulqullina
  • Meeshalee Dhaabbii
  • Meeshaalee Elekitirooniksii
  • Gommaa Konkolaatawwaanii
  • Meeshaalee COCtiif kan Oolaan Caalbaasii Ifaatiin wal-dorgomsiisee Bituu barbaada. Kanaafuu, Daldaaltonni Ulaagaalee arman gadii guuttan hundi dorgomuu ni dandeessuu.Eyyama daldalaa gosa meeshicha irratti dorgomu kan qabu,eyyama haarome kan qabuufi gibira bara kanaa kan kaffale.

1.Ministeera Maallaqa Walta’iinsa Dinagdee irraa Dhiyeessan galmaa’ee Waraqaa Ragaa kan qabu.

2. Dorgomtootni Galmaa’aa VAT ykn TOT ta’uu isaa ragaa dhiyeessuu kan danda’u.

3. Kabachiisa caalbaasiitiif qarshii 10,000 (kuma kudhan) CPO Baankiidhan Mirkanaa’e ykn Cheekiidhan qabsiisuu kan danda’u fi Daldalaan Dorgommicha mo’ee Gatii waliigala moo’ate irraa 10% Baankiidhan qabsiisuu kan danda’u.

4. Dorgomaan Dorgommicha mo’ate meeshicha Baasii mataa isaatiin hanga Kolleejjii Poolii Teekniika dhiyeessuu kan danda’u.

5. Waajjirichi Qulqullina Meeshichaa mirkaneeffachuu yoo barbaade samuuda fudhachuu ni danda’a.

6. Dorgommichi Beeksifni Caalbaasii kun guyyaa Gaazexaa Kallachaa oromiyaarratti maxxanfamee bahe irraa eegalee Walitti aansee guyyoota hojii 15 (kudha shanii) Qilleensa irra kan oolu yoo ta’u gaafa guyyaa 16ffaa sa’aatii 8:00 irratti kanxumuramu fi guyyuma kana sa’aatii 8:30irratti dorgomtootni ykn bakka bu’aan Seeraa qabeessaa iddoo jiranitti ifatti kan banamu ta’a.

7. Dorgomtootni Sanada Caalbaasii qarshii hin deebine 200 (dhibba lama) Kolleejjii Poolii Teekniika Kutaa bittaa fi Bul/Faayinnsi lakk. 5 bituu ni danda’u.

Hubachiisa:-Waajjirichi karaa Fooyya’aa ykn filannoo biroo yoo argate caalbaasicha Walakkaadhan ykn guutummaan guutuutti haquuf Aangoo guutuu ni qabaata. Odeeffannoo Dabalataaf Lakk.Bilbilaa:-0112370372/0911021996/ 0911004109 Kollejjii Poolii Teekniika Hoolataa.