• Oromia

Satema woreda FEDB

Sep 15, 2022

Caalbaasii Ifaa

Waajjirri Maallaqaa Aanaa Saxxammaa caalbaasii ifaa ta’een, Meeshaalee garagaraa bara baajataa 2015tif oolan Wal-dorgomsiisee kireeffachuu barbaada.

kanaafuu dorgomtoonni ulaagalee armaan gadii guuttaan, dorgomuu ni dandeessu. Mashinoota Kirreffachuu barbaadaman kunis kanneen armaan gadii ta’a.

  • Doozera
  • Gireedera
  • Pickup
  • Sino
  • Iskaabaatera
  • Double track,Lodera.

Ulaagaalee Dorgommiif Barbaachisan

1. Heyyema daldalaa bara 2015 kan haareffate

2.Gatii Sanada caalbaasii hin deebine qarshii 100 Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Aanaa saxxammaa irraa bitachuun dhiyeessuu kan danda’u.

3.Galma’aa VAT kan ta’e

4.Meeshaalee nan dhiheessaa jedhee dorgomuu irraatti eyyamaa daldalaa kan qabu.

5.Sanada caalbaasii haqaa fi laaqa tokko malee guutamuun Poostaan samsamee dhiyaachuu qaba.

6.Waldaa IMX yoo ta’e xalayaa Wabummaa waajira Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaata Magaalotaa ykn Aanaa irraa dhiyeeffachuu kan danda’u.

7. IMX’n akkaataa qajeelfama mootummaatiin ni jajjabeeffamu.

8.Maqaa Wajjira Mallaqaa A/Saxxammaa CPO mashina tokko tokko qarshii 10,000 kabachisa calbaasiitiif qabsisu kan danda’u ta’uu qaba.

9. Bakki galmee Waajjira Mallaqaa Aanaa saxxammaa

10. Guyyaan galmee guyyaa beeksifni kun qilleensarra olee ka’ee guyyoota hojii 15 keessatti kan ta’uudha.

Kunis guyyaa 05/1/2015 hanga 27/01/2015 hanga sa’aatii 11:30tti kan turuu ta’ee gaafa guyyaa  30/01/2015 sa’aatii 3:00tti bakka abbaan dhimmaa ykn bakka bu’aan jiruttii kan banamuu ta’a.

11. Manni hojichaa Carraa biraa yoo argate caalbaasicha Gar-tokkeen yookaan guutummaan guutuutti haquu ni danda’a. Odeeffannoo dabalataaf Lakk. Bilbilaa 0476550482 argachuu ni dandeessu Waajjirri Maallaqaa Aanaa Saxxammaa.