FDRE Supreme Court Federal Courts Judgment Execution Directorate

አዲስ ዘመን Jul 15, 2022

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት እነ / ብርቱካን ምትኩ እና በፍ/ባለዕዳ / አልማዝ ፋና መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል መጀመሪያ /ቤት በመ/ቁጥር/113663 በ11/02/2013 .ም. እና የፌ///ቤት በኮ///257803 28/01/2014 ዓ.ም. በ116532 16/03/2013 .. 21/3/2013 .ም. በኮ///257803 28/01/2014 .ም. በኮ///120532 30/05/2014 በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት

1ኛ. በቦሌ /ከተማ ወረዳ 09 የቤት ቁጥር አዲስ 350 ካ.ሜ. ያለ መኖሪያ ቤት በአዋሳኝ በምስራቅ መንገድ በሰሜን አቶ ፈቀደ በደቡብ አቶ ወርቁ የሚያዋስኑት ሰነድ አልባ ቤት የሆነ የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 528,889.20 (አምስት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ብር 20/100) የትንራዛክሽን ታክስ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ነሐሴ 13 ቀን 2014 . በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ 800 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

2ኛ. በቦሌ /ከተማ ወረዳ 9 የቤት ቁጥር አዲስ 100 ካ.ሜ. ላይ ያለ አንድ ክፍል ቤት በአዋሳኝ በምስራቅ አቶ ወርቁ በምዕራብ አቶ ዮናስ በሰሜን መንገድ በደቡብ አቶ ዮናስ የሚያዋስኑት ቤቱ ሰነድ አልባ የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 207,800 (ሁለት መቶ ሰባት ሺህ ስምንት መቶ ብር ) የትራንዛክሽን ታክስ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ነሐሴ 13 ቀን 2014 .ም. በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ 8:30 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

3ኛ. በየካ /ከተማ (በአሁኑ ለሚ ኩራ) የካ አባዶ ቀበሌ 20/21 የቤት ቁጥር አዲስ 200 ካ.ሜ. ላይ የሰፈረ 30 ቆርቆሮ ሁለት ክፍል ቤት በአዋሳኝ በምስራቅ እነ ከበቡሽ አርኮ በምዕራብ ወ/ሪት እቴነሽ በደቡብ አቶ አቢዮት ሙላት በሰሜን መንገድ የሚያዋስኑት የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 308,000 (ሦስት መቶ ስምንት ሺህ ብር) የትራንዛክሽን ታክስ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ነሐሴ 13 ቀን 2014 .ም. በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ 9:00 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

የሐራጁ ሽያጭ የሚካሄደው በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራት የሥራ ቀናቶች ውስጥ ባለመብቱ ለማስጎብኘት በሚመርጧቸው ሦስት የሥራ ቀናት በፌ/ ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ክፍል ድረስ ከጠዋቱ 3:30 ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጐብኘት የሚችሉ ሲሆን እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት 1/4ኛውን በባንክ በተረጋገጠ C.P.O. ማስያዝ ይኖርበታል። ከ1/4 አስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚመጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም። በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውን ከአሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀናት ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት።

በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ታክስ ስምን ይዛወርልኝ የሚልን ጥያቄ ሐራጁ ጐድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬክቶሬቱ የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን።

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ጠቅላይ /ቤት የፌዴራል /ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት