FDRE Supreme Court Federal Courts Judgment Execution Directorate

አዲስ ዘመን Jul 20, 2022

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት እነ ወ/ሮ በዲሴ ባኮ እና በፍ/ባለዕዳ እነ አቶ በላይ ባኮ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር/26852፣ 200582 በ22/11/2007 ዓ/ም እና በ4/4/2008 ዓ.ም 05/7/2011 ዓ/ም በ6/5/2014 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በኮ/ቀ//ከተማ ቀበሌ 06 የቤት ቁጥር 476/ሀ የሆነ ቤት ደብተር ያለው አጠቃላይ የፍርድ ውሳኔ ያረፈባቸው ቤቶች ስፋት 169 ካ/ሜ በግራ ቀኙ የታመኑ እና 3ኛ የፍ/ባለዕዳ እየኖሩበት ያለው ቤት አካቶ ይዞታው የዙሪያ አጥር የሌለውና ያልተከለለ በሆኑ የሚሸጡ ቤቶች ናቸው የወንዝ ዳርቻ 6 ሜትር የሚነካው ከቤቶቹ መሀል 476/ለ የቀበሌ መኖሩ የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 44,190.92 (አርባ አራት ሺ አንድ መቶ ዘጠና ብር ከዘጠና ሁለት ሳንቲም ሆኖ) የትራዛክሽን ታከስ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም. በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ በ5፡00 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

የሐራጁ ሽያጭ የሚካሄደው በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን፣ ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራት የሥራ ቀናቶች ውስጥ ባለመብቱ ለማስጎብኘት በሚመርጧቸው ሦስት የሥራ ቀናት በፌ/ፍ/ቤቶች ፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ከፍል ድረስ ከጠዋቱ በ3፡30 ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጐብኘት የሚችሉ ሲሆን እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት 1/4ኛውን በባን በተረጋገጠ CPO ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ከ1/4ኛ አስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚመጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም። በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውን ከአሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀናት
ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት። በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ታከስ ስምን ይዛወርኝ የሚልን ጥያቄ፣ ሐራጁ ጐድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬከቶሬቱ የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን።

በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ፍ/ቤት የፌደራል ፍርድ ቤቶቾ የፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት