Federal Courts Judgment Execution Directorate

አዲስ ዘመን Jul 22, 2022

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት አቶ ፈንታሁን ተፈሪ እና በፍ/ባለዕዳ ወ/ሮ አበባ 1/ማርያም መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 198855 (2/3/2007 ዓ.ም እና በኮ/መ/ቁ 222209 በ9/4/ በ14/5/2007 ዓ.ም እና በ6/9/2007 ዓ.ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 7 ዋሲሁን ካሳሁን ጓደኞቻቸው የመኪና ማቆሚያ የሚገኝ የሠ/ቁ ኮድ 3 A03440 ኢአ የሆነ ኪና የሆነው የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር ) የስም ማዛወሪያ ዥ የሚከፍል ሆኑ ታውቆ መስከረም 26 ቀን 2015 ዓ/ም በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ በ8፡30 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

2ኛ በዚሁ ከ/ከተማ የሚገኝ የሠ/ቁ ኮድ 3-A12572 ኢአ የሆነ መኪና የሆነው የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 250,000 (ሁለት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር ) ሆኖ የስም ማዛወሪያ ታከስ ዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ መስከረም 26 ቀን 2015 ዓ/ም በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ በ9፡00 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

የሐራጁ ሽያጭ የሚካሄደው በፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን፣ ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራት የሥራ ቀናት ውስጥ ባለመብቱ ለማስጎብኘት በሚርጧቸው ሶስት የሥራ ቀናት በፌ/ፍ/ቤቶች የፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ክፍል ድረስ ከጠዋቱ በ3፡30 ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጎብኘት የሚችሉ ሲሆን እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት 1/4 ኛውን በባንክ በተረጋገጠ CPO ማስያዝ ይኖርበታል፡፡ ከ1/4ኛ አስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚመጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም። በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውን ካሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ5 ቀናት ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት።

በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ታhስ ስምን ይዛወርልኝ የሚልን ጥያቄ፣ ሐራጁ ጎድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬክቶሬቱ የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን።

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ፍ/ቤት የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት