Federal Courts Judgement Execution Directorate

አዲስ ዘመን Sep 20, 2022

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት / ፀሀይነሽ ሁነኛዉ እና በፍ/ባለዕዳ አቶ ጌቱ አበበ መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌራል የመጀመሪያ ደረጃ /ቤት በመ/ቁጥር 189101 በቀን 08/07/2014 ዓ.ም. በመ/ 839974 በቀን 21/04/2014 .ም. 21/10/2014 በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በቂርቆስ //ከተማ በቀድሞ 21 ቀበሌ  11/12 በአሁኑ ወረዳ 11 ዉስጥ የሚገኝ የቤ/ 944 የሆነ ቤት የቦታ ስፋት 286 ካ.ሜ. ቦታው ለኢቬስትመንት  የተያዘ መልሶ ማልማት ክልል ውስጥ የሚገኝ ቤቱ በቁጥር CKS 12/28/969/01 የሆነ ካርታ ያለውን የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 174,288.60 (አንድ መቶ ሰባ አራት ሁለት መቶ ሰማንያ ስምንት ብር ከስልሳ ሳንቲም) ጥቅምት 25 ቀን 2015 .ም. በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ 8:30 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል።

የሐራጁ ሽያጭ የሚካሄደው በፌደራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት ጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን፣ ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራት የሥራ ቀናቶች ውስጥ ባለመብቱ ማስጎብኘት በሚመርጧቸው ሶስት የስራ ቀናት በፌ//ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ክፍል ድረስ ከጠዋቱ 3:30 ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጎብኘት የሚችሉ ሲሆን እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት ¼ ኛውን በባንክ በተረጋገጠ CPO ማስያዝ ይኖርበታል። ከ1/4 አስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚመጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም። በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውን ካሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀናት ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት።

በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ታክስ ስምን ይዛወርልኝ የሚልን ጥያቄ፣ሐራጁ ጐድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬክቶሬት የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን።

በፌ//ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳሬክቶሬት