FDRE Supreme Court Federal Courts Judgment Execution Directorate

አዲስ ዘመን Sep 04, 2022

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት / ራሄል ፍቅሩ እና የፍ/ባለዕዳ አቶ ዳኛቸው አያህሉህም መካከል ስላለው የፍርድ አፈጻጸም ጉዳይ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ /ቤት በመ/ቁጥር/150477 22/10/2013 .ም. እና በኮ///175279 በ14/11/2013 .ም. በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ በእንይ ሪልአስቴት ብሎh K2 የቤት ቁጥር 10 የሆነው መኖሪያ ቤት ቦሌ 12/44/4/245559/00 በእንይ ሪል እስቴት ስም ተመዝግቦ የሚገኝ የቤቱ ስፋት 112 .ሜ. ካርታ ያለው የሆነ የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 448,000 (አራት መቶ አርባ ስምንት ) የትራዛክሽን ታክስ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ኅዳር 23 ቀን 2015 .ም. በሐራጅ ይሸጣል። የተጫራቾች ምዝገባ 4:00 ሰዓት ተጀምሮ የቀረቡ ተጫራቾች ተመዝግበው እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ጨረታው የሚካሄድ ይሆናል። የሐራጁ ሽያጭ የሚካሄደው በፌደራል ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት የጨረታ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን፣ ንብረቱን ተጫርተው ለመግዛት የሚፈልጉ ተጫራቾች ከጨረታው ቀደም ብሎ ባሉት አራት የሥራ ቀናቶች ውስጥ ባለመብቱ ለማስጎብኘት በሚመርጧቸው ሶስት የስራ ቀናት በፌ//ቤቶች ፍርድ አፈፃፀም ዳይሬክቶሬት ሐራጅ ክፍል ድረስ ከጠዋቱ 330 ብቻ በመገኘትና ባለመብቱ በሚያቀርበው ትራንስፖርት ንብረቱን ለመጐብኘት የሚችሉ ሲሆን እያንዳንዱ ተጫራች በሚጫረትበት ወቅት የንብረቱን ግምት 1/4ኛውን በባንክ በተረጋገጠ C.P.O ማስያዝ ይኖርበታል ከ1/4 አስበልጦም ሆነ አሳንሶ የሚጣ ተጫራች በጨረታው አይካፈልም። በጨረታው አሸናፊ የሆነው ግለሰብ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በአጠቃላይ ጨረታውን ከአሸነፈበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀናት ውስጥ ገቢ ማድረግ አለበት። በተጨማሪ ተጫራቾች ካፒታል ጌይን እና ስምን ይዛወርልኝ የሚልን ጥያቄ፣ ሐራጁ ጐድቶኛል የሚሉ ጥያቄዎችን ዳይሬhቶሬት የማያስተናግድና በችሎት የሚጠየቅ መሆኑን እንገልፃለን።

በኢፌዲሪቅላይ ፍ/ቤት የፌደራል ፍ/ቤቶች የፍርድፈፃፀም ዳይሬክቶሬት