• Oromia

Finfine Area Oromia special Zone Sebeta City Woreda court

Jul 14, 2022

Caalbaasii

R/himattuu Masaay Abbaayinahiifi R/himatamaa Birhaanuu Nagaash gidduu falmii raawwii jiru ilaalchise qabeenya walfalmitootaa kan ta`e 1ffaa mana jireenyaa qorqoorroo baallee 40tiin uwwifame lafa kaaremeetira 200 irra jiru Bu/Ma/Tafkii ganda 04 keessatti argamu caalbaasii ifa ta’een gatiin ka`umsa caalbaasii qarshii 230,000tiin 2ffaa mana jireenyaa lafa kaaremeetira 500 irra jiru qorqoorroo baallee 48tiin uwwifame caalbaasii ifa ta’een gatiin ka`umsa caalbaasii qarshii 350,000tiin gaafa 15/11/2014 sa’aatii 4:40 – 6:00tti ni gurgurama. Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo qabeenyichi argamutti dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera.M/M/A/Sabbataa Awaas